Menu
Your Cart
銅鑼灣亨利中心5樓
尖沙咀宏貿發展大廈18樓
星期一至五:11am-9pm
星期六及公眾假期:10am-7pm
星期日及法定假期:休息
+852 3529-2888
+8529459-4043((whatsapp)
info@i-chingmedi.hk

服務種類

骨科,脊醫專科
體格檢查
皮膚激光醫學脫疣
中醫
中醫
疫苗及健康生活計劃

聯絡我們

如有任何查詢,請致電+852 3529-2888或電郵info@i-chingmedi.hk與我們聯絡
Captcha
Slide To Submit
»